Wetenschap en Politiek

Ruud Koole begeeft zich in zijn professionele leven zowel in de politiek als in de wetenschap. Deze website geeft informatie over beide. Zijn werkzaamheden als wetenschapper en zijn activiteiten als politicus staan op zich los van elkaar, maar hebben met elkaar gemeen dat zij het belang van de publieke zaak centraal stellen.

Als historicus en politicoloog doet Ruud Koole onderzoek naar en doceert hij over politieke instituties in de democratische rechtsstaat. Zonder goed functionerende politieke instituties is een democratische rechtsstaat niet mogelijk. Die instituties functioneren als beddingen waarbinnen de stroom van maatschappelijke ontwikkelingen haar weg kan vinden. Maar tussen democratie en rechtsstaat kan spanning bestaan en ook de instituties zijn aan wijzgingen onderhevig. Politieke partijen veranderen; nieuwe organisaties komen op; burgers uiten zich op andere manieren; de digitale revolutie laat haar sporen na; de verhouding tussen regering en parlement is anders dan vroeger; de overleg-democratie verschilt van die tijdens de verzuiling; de verhouding tussen de staatsmachten evolueert; internationale invloeden worden sterker. Onderhoud is nodig. Onderzoek kan daaraan bijdragen.

Als sociaal-democraat richt Ruud Koole zich op een sociaal-rechtvaardige basis die zijns inziens noodzakelijk is voor de goede werking van diezelfde democratische rechtsstaat.

Die sociaal-rechtvaardige basis komt dichterbij wanneer de sociaal-democratie opkomt voor bestaanszekerheid, sociale rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en solidariteit. En er voor zorgt dat er voldoende goede huisvesting, zorg, sociale zekerheid en werk is voor zoveel mogelijk mensen; ongeacht afkomst, leeftijd, kleur of geslacht. Een sociaal-democratie die actief bijdraagt aan een schoner milieu en aan bestrijding van onrecht in eigen land en daarbuiten. Die de toekomst optimistisch vorm wil geven.